مریض و بدون بیمھ؟

آیا در ماگدبورگ و مناطق اطراف آن بدون اجازه اقامت یا بیمھ درمانی ھستید و بھ کمک پزشکی نیاز دارید؟ ما سعی می کنیم با پزشکان، بیمارستان ھا یا روانپزشکان، درمان را برای شما ترتیب دھیم. این ھمکاری محرمانھ است.

مدینتس یک انجمن غیر دولتی است کھ بھ افراد بدون بیمھ درمانی امکان دسترسی بھ خدمات پزشکی را می دھد. ما بدون فرم و ساده، ناشناس و رایگان کار می کنیم.

نحوه تماس با ما:

ساعات اداری:

ساعات اداری: ھر سھشنبھ ساعت ٣-۵ بعد از ظھر در خانھ اینھ ولت ھاوس )اتاق ٩١١، طبقھ اول، خیابان شلینگ ٣-۴، ٣٩١٠۴ ماگدبورگ(. شما می توانید بدون ثبت نام در ساعت مشاوره حاضر شوید و نگرانی ھای شما را در محل مطرح خواھیم کرد.

ھمچنین می توانید از راه ھای زیر با ما تماس بگیرید:

شماره تلفن: ۶٠٠٩۶١١۵٧۵٣٠٠۴٩
آدرس ایمیل: kontakt@medinetz-magdeburg.de
اینستاگرام: @medinetz.md
فیس بوک: MedinetzMagdeburg

MediNetz Magdeburg e.V. kontakt@medinetz-magdeburg.de
MedinetzMagdeburg @medinetz.md
Impressum Datenschutz